ШИЛОЛИСТКА
SUBULARIA AQUATICA

Сем. Кръстоцветни

Биологичен тип. Едногодишно или двегодишно расте­ние.

Състояние на застрашеност. Рядък вид.

Разпространение. Рила (Маричини езера, Искърското езеро, Рибното езеро), Пирин (Смрадливото езеро). Географският ареал на вида обхваща Северна, Цен­трална и отчасти Южна Европа, Балканския полу­остров, Арктика и Северна Америка.

Местообитаване, В глациални високопланински езера над 1800 м. надм. в., прикрепено върху дънни песъчливи утайки заедно с други висши водни растения.

Размножаване. Със семена и вегетативно. Цъфти юли - август, плодоноси август - септември.

Отрицателно действуващи фактори. Замърсяването на водите в езерата.

Взети мерки за опазване. Маричините езера, в които се среща видът, са обявени за резерват.

Необходими мерки за опазване. Обявяване на други от езерата за защитени. Съхраняване в семенната банка и живата колекция от застрашени и редки растения на Института по ботаника с Ботаническа градина при БАН.